Sąlygos ir taisyklės

 1.        BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB "Medžioklė ir šaudymas"  (toliau – Pardavėjas) tarpusavio pareigas, teises ir atsakomybę. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

     1.2.1.veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

     1.2.2.juridiniai asmenys;

1.3.Pirkėjas gali pirkti EHUNT elektroninėje parduotuvėje šiais būdais:

     1.3.1.    internetu užsiregistruodamas EHUNT elektroninėje parduotuvėje.

     1.3.2.    internetu nesiregistruodamas EHUNT elektroninėje parduotuvėje.

 

 1.        PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1.Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, atlieka mokėjimą, per 1 (vieną) darbo dieną gauna Pardavėjo patvirtinimą el. paštu apie vykdomą užsakymą, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali pateikti užsakymo. (Jeigu Pardavėjas nepatvirtina užsakymo, pinigai už Prekes nedelsiant grąžinami Pirkėjui.)

2.2.Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

2.3.Sudarydamas sutartį pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis per 3 darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas atsiima užsakymą ar Pardavėjas perduoda prekes kurjeriui (jei prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerio paslaugomis).

 

 1.        PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir asmeniškai priimti užsakytas prekes. 

3.2. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu, pažymėjęs varnelę, kad „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo ehunt.lt elektroninėje parduotuvėje taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.3. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus šiame skyriuje žemiau nurodytas išimtis), apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos.

3.4. Pirkėjo (vartotojo) teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma šioms sutartims:

   3.4.1.   sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra              netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

   3.4.2.   sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

   3.4.3.   sutartims dėl supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

   3.4.4.    Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.  

3.5.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

3.6.Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei pirkdamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

3.7.Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.8.Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

 1.        PARDAVĖJO TEISĖS, PAREIGOS IR GARANTIJOS

4.1.Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.2.Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4.3.Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.4.Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4.6.Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.7.Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

4.8.Pardavėjas garantuoja prekių kokybę.

4.9.Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu jis įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuriam toji aplinkybė daro įtaką sutarties įvykdymui. 

4.10.     Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

4.11.  Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

 1.        PREKIŲ PRISTATYMAS

5.1.Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė.

5.2.Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą, Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir kainos.

5.3.Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 2-15 darbo dienų nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekės  pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka).

5.4.Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

5.5.Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.

5.6.Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.

5.7.Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

5.8.Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

5.9.Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti.

 

 1.        PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJOS

6.1. El. parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomos kiekvienos prekės aprašyme.

6.2.Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekių nuotraukos savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Pastaba: Ekspozicinės prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl kitų techninių priežasčių. Ekspozicinės prekės požymis pažymėtas prekės aprašyme.

6.3. Pardavėjas prekėms suteikia gamintojo skelbiamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos prekių aprašymuose (kortelėse).

 

 1.        PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

7.1. Pirkėjai (vartotojai) turi teisę nenurodę priežasties atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešę apie tai pardavėjui raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo arba atsiėmimo momento. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti pirkėjas. 

7.2.Prekės gali būti grąžinamos „Ehunt.lt“ parduotuvėje, adresu:  Jančiūnų g. 2B, Jančiūnų k., Švenčionių r., LT-18129

7.3.Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas per 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą gavimo, grąžina pirkėjui pinigus už prekę ir jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos.

7.4.Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke). Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį. 

7.5.Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

7.6.Pirkėjo teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje su pardavėju sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties netaikoma:

   7.6.1.   sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra                           netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

   7.6.2.   sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su                   kitais daiktais;

7.7.Jei pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis į artimiausią „Ehunt.lt“ parduotuvę. Dėl garantinės priežiūros klausimų taip pat galima skambinti telefonu +37069440002.

Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo pirkėjo (vartotojo) teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, nustato teisės aktai.

7.8.Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl brokuotos ar nepilnos komplektacijos prekės, tai padaryti gali „Ehunt.lt“ parduotuvėse arba elektroniniu paštu info@ehunt.lt

   7.8.1. Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti tokią informaciją:

 •        Prekės užsakymo numerį.
 •        Prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei įmanoma nufotografuoti).
 •        Prekės pakuotės nuotrauką.
 •        Aprašyti prekės broko, gedimo požymius ar įvardyti trūkstamą dalį.

 

   7.8.2. Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:

 •       Brokuotą prekę prašoma pakeisti kokybiška preke. 
 •       Ne pilnos komplektacijos prekę prašoma papildyti trūkstamomis komplektuojančiomis           dalimis.
 •       Prašoma grąžinti sumokėtus pinigus.

Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 10 dienų.

 

 1.        ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

8.1.Paspausdamas mygtuką „patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

8.2.Paspausdamas mygtuką „patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateikti Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta kitame punkte.

8.3.Paspausdamas mygtuką „patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka atsiimdamas prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu.

8.4.Paspaudus mygtuką „patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktam bankui (toliau – Bankas) bei Banko mokėjimų portalo paslaugos techniniam teikėjui (toliau – Mokėjimų portalo techninis teikėjas) internetinės prekybos tikslu, sutinkant, kad šie juos tvarkytų.

8.5.Paspausdamas mygtuką „patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, atnaujinti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

8.6.Paspausdamas mygtuką „patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

8.7.Pardavėjas informuoja, kad jis tinkamai laikosi asmens duomenų tvarkymo reikalavimų, nustatytų galiojančiuose teisės aktuose.

 

 1.        INFORMACIJOS SIUTIMAS

9.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

9.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Mūsų parduotuvės“ nurodytu adresu.